Facebook

Kniha HPLC

První díl učebnice je rozčleněn do 5 hlavních kapitol, které jsou zaměřeny na teoretické aspekty HPLC a vzájemně se tematicky prolínají. V této části se autoři zabývají základními pojmy chromatografické separace, instrumentací v HPLC, chromatografickými separačními módy, stacionárními fázemi a současnými trendy v HPLC. Uvedené kapitoly přinášejí podrobnou a zároveň velmi názorně zpracovanou tématiku vhodnou jak pro vysokoškolské studenty, tak pro čtenáře bez hlubšího vzdělání v tomto oboru.

Druhý díl se zabývá praktickou částí HPLC, jmenovitě laboratorní praxí v oblasti HPLC, vývojem a optimalizací metody, přípravou vzorku k chromatografické analýze, vyhodnocováním výsledků, validací metod, kvalifikací HPLC systémů a řešením problémů v HPLC. Tato část je zaměřena ryze prakticky a najde uplatnění zejména u čtenářů pracujících v tomto oboru v oblasti průmyslu, farmacie, zemědělství i akademické sféry.

Obsah I. Dílu

1. ZÁKLADNÍ POJMY CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE

 

ZÁKLADNÍ CHROMATOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY

ROZMÝVÁNÍ ELUČNÍ ZÓNY A JEHO PŘÍČINY

CHROMATOGRAFICKÁ SEPARACE A JEJÍ OVLIVNĚNÍ

GRADIENTOVÁ ELUCE

 

2. INSTRUMENTACE V HPLC

 

OBECNÉ SCHÉMA KAPALINOVÉHO CHROMATOGRAFU

TRANSPORT MOBILNÍ FÁZE

DÁVKOVÁNÍ VZORKU

KOLONY

DETEKČNÍ SYSTÉMY

DERIVATIZACE V HPLC

 

3. STACIONÁRNÍ FÁZE

 

SILIKAGEL

CHEMICKY VÁZANÉ FÁZE NA BÁZI SILIKAGELU

STACIONÁRNÍ FÁZE NA BÁZI KOVOVÝCH OXIDŮ

POLYMERNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE

 HYBRIDNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE

STACIONÁRNÍ FÁZE NA BÁZI GRAFITOVÉHO UHLÍKU

 

4. CHROMATOGRAFICKÉ SYSTÉMY

 

SYSTÉMY S NORMÁLNÍMI FÁZEMI (NP-HPLC)

SYSTÉMY S REVERZNÍMI FÁZEMI (RP-HPLC)

IONTOVĚ VÝMĚNNÁ CHROMATOGRAFIE (IEC)

MOLEKULOVÁ VYLUČOVACÍ CHROMATOGRAFIE (SEC)

HYDROFILNÍ INTERAKČNÍ CHROMATOGRAFIE (HILIC)

VÍCEMODÁLNÍ CHROMATOGRAFIE (MIXED-MODE CHROMATOGRAPHY)

IONTOVĚ-PÁROVÁ CHROMATOGRAFIE

MICELÁRNÍ CHROMATOGRAFIE A MICELÁRNÍ ELEKTROKINETICKÁ CHROMATOGRAFIE

AFINITNÍ CHROMATOGRAFIE

HYDROFOBNÍ INTERAKČNÍ CHROMATOGRAFIE (HIC)

CHIRÁLNÍ CHROMATOGRAFIE

 

5. SOUČASNÉ TRENDY V KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFII

 

ULTRA-VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (UHPLC)

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ (HTLC)

POVRCHOVĚ PORÉZNÍ ČÁSTICE

MONOLITICKÉ KOLONY

SUPERKRITICKÁ FLUIDNÍ CHROMATOGRAFIE

DVOUDIMENZIONÁLNÍ CHROMATOGRAFIE (2D-LC)

MINIATURIZACE V KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFII

 

Obsah II. Dílu

1. PRAXE V MODERNÍ HPLC

 

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ MOBILNÍ FÁZE

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA KAPALINOVÉHO CHROMATOGRAFU

 

2. VÝVOJ A OPTIMALIZACE METODY

 

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ VZORKU A URČENÍ CÍLE METODY

VÝBĚR ZPŮSOBU DETEKCE ANALYTŮ

VOLBA CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

VOLBA STACIONÁRNÍ A MOBILNÍ FÁZE

PŘEDBĚŽNÉ EXPERIMENTY S VYUŽITÍM STANDARDNÍCH LÁTEK

VLASTNÍ OPTIMALIZACE METODY

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SEPARACE PŘI VÝVOJI METODY

SPECIFICKÉ OPTIMALIZAČNÍ PŘÍSTUPY

 

3. PŘÍPRAVA VZORKŮ K CHROMATOGRAFICKÉ ANALÝZE

 

KONVENČNÍ ZPŮSOBY ÚPRAVY VZORKŮ

MODERNÍ TRENDY TECHNIK ÚPRAVY VZORKŮ

 

 

4.  VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V HPLC 


KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ 
KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

 

5. VALIDACE METOD V HPLC

 

DEFINICE METROLOGICKÝCH POJMŮ

VALIDAČNÍ PARAMETRY

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ VALIDACE

LÉKOPISNÉ NEBO NORMOVANÉ METODY

TEST ZPŮSOBILOSTI CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU (SYSTEM SUITABILITY TEST)

 

6. KVALIFIKACE HPLC SYSTÉMU

 

OBECNÉ PODMÍNKY CHROMATOGRAFICKÝCH TESTŮ

TLAKOVÝ TEST SYSTÉMU

TEPLOTA AUTOSAMPLERU (SPRÁVNOST A LINEARITA)

TEPLOTA KOLONOVÉHO TERMOSTATU (SPRÁVNOST A LINEARITA)

HPLC ČERPADLO

HPLC AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ

HPLC DETEKTORY

 

7. PROBLÉMY V HPLC (TROUBLESHOOTING)

 

ZÁKLADNÍ LINIE

RETENČNÍ ČAS

TVAR A PLOCHA PÍKU

PROBLÉMY SYSTÉMOVÉHO TLAKU

CHROMATOGRAM

UŽITEČNÉ TABULKY HPLC DENNÍ PRAXI

Copyright © 2021 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.