Facebook

Zapsaný spolek Česká chromatografická škola

English version

 

Zapsaný spolek Česká chromatografická škola je dobrovolným sdružením občanů, v němž se sdružují příznivci a uživatelé analytické chemie. Bylo založeno ke dni 03.11. 2008 v Praze jako občasnké sdružení (o.s.).

O.S. bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/73 970/08-R.

V roce 2014 přešlo dle občasnkého zákoníka na "zapsaný spolek"

Sídlo sdružení: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

IČO: 26574837
DIČ: -

Bankovní spojení: 5435553002/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

IBAN:            CZ34 5500 0000 0054 3555 3002

BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP

Cíle sdružení:

 

 • propagace, šíření a podpora analytické chemie formou celoživotního vzdělávání, což je hlavním cílem spolku
 • vytvářet široké možnosti zapojení zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména pak mládeže, do oblastí činností spolku
 • propagace a popularizace moderních analytických metod pro nejširší odbornou veřejnost, s důrazem na mládež
 • hledání nových aplikačních možností analytické chemie
 • vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro plánovanou činnost 
 • vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů
 • vedení svých členů a ostatních účastníků ve sdružení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel
 • hájení zájmů členů spolku uvnitř i navenek
 • spolupráce s místními orgány, se státními organizacemi /např. ministerstva, grantové agentury apod./ i jednotlivci
 • napomáhání rozvoji vědy v České republice dalšími formami své činnosti

 

Vzdělávání probíhá formou odborných seminářů, workshopů, praktických cvičení a vědeckých konferencí. Od roku 2008 uspořádala Česká chromatografická škola sedm vědeckých konferencí, které byly hojně navštěvovány jak akademickými pracovníky, tak odborníky z oboru. Poslední dvě konferenční akce přilákaly každá asi 100 účastníků. Dále Česká chromatografická škola spolupracuje s širokým spektrem prodejců formou vědeckých seminářů a školení. Nejúspěšnější akcí je pravidelné dvoudenní praktické školení z HPLC ve spolupráci s firmou Pragolab.

 

___________________________________________________________________________________

Czech Chromatographic School

The Czech Chromatographic School is incorporated as a voluntary non-profit private association. It aims at bringing together supporters and users of analytical chemistry, especially its chromatographic methods. It was established on November 3, 2008.


Registered office of the association: Korunní 2569/108, 101 00 Prague 10

CIN: 26574837

Bank: 5435553002/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

IBAN: CZ34 5500 0000 0054 3555 3002

BIC (SWIFT): RZBCCZPP


The main objectives of the association are 

 

 • to promote, disseminate, and support analytical chemistry in the form of lifelong learning;
 • to create a wide range of possibilities of involvement for interested parties from the professional public, especially young people, in the areas of the association's activities;
 • to promote and popularize modern analytical methods for the general public, with an emphasis on youth;
 • to search for possible new applications of analytical chemistry, and
 • to organize a conference HPLC. 

 

Education is carried out through professional seminars, workshops, practical training, and scientific conferences. Since 2008, the Czech Chromatographic School has organized seven scientific conferences which were well attended by both academics and by members of the industry. The last two conference events each attracted about 100 participants. Furthermore, the Czech Chromatographic School cooperates with a wide spectrum of vendors in the form of scientific seminars and training.  The most successful event is a regular two-day practical training in HPLC in collaboration with Pragolab.

 

  [Top of Page]

 
Copyright © 2024 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.